สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ยผ. จัดกิจกรรม ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560


นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยได้จัดพิธีหรือกิจรรมการถวายพระพรชัยมงคลฯ ถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ โดยให้ดำเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2560 โดยการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำหรือจัดเก็บผักตบชวา การปล่อยนก ปล่อยปลา ไถ่ชีวิตโคและกระบือ การจัดหน่วยแพทย์พระราชทาน การดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ การทำความสะอาดสถานที่สาธารณ การจัดกิจกรรมจังหวัด อำเภอ เกษตรเคลื่อนที่ การปลูกต้นไม้ การรับบริจาคโลหิต และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เป็นต้น 

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกต้นไม้โดยเฉพาะการปลูกป่าชายเลน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชปณิธานสืบสารงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมโดยการรักษาป่าชายเลน ส่งเสริมการปลูกป่าไม้ชายเลนด้วยการอาศัยระบบน้ำขึ้นน้ำลงในการเติบโต อันเป็นแนวป้องกันลมและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งรวมทั้งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นการช่วยสร้างความสมดุลให้แก่ธรรมชาติให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญให้นำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้และพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งนำแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ มาดำเนินการให้แพร่หลาย และเกิดประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทย และเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เพื่อเพิ่มปริมาณป่าชายเลน สัตว์น้ำ แหล่งอาหารทางทะเลและสร้างจิตสำนึกของประชาชน ให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าชายเลน และพร้อมใจกันบำรุงรักษาให้คงอยู่ตลอดไปอย่างยั่งยืนต่อไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค