สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

มทร.ตะวันออก จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก “14 ปีแห่งการสร้างความรู้ สร้างคน สร้างสังคมไทย”


วันนี้ (18 ม.ค. 62) รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปฐมศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครบรอบ 14 ปี เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) ที่ทรงพระราชทานนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ อัมพรเพ็ชร์ ปลัดอำเภอศรีราชา นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีเทศบาลบางพระ นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ นายสมเจตน์ เข็มวงศ์ ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี นางสาวสุรภา พุทธนารัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค นางสาวพัชราภรณ์ วงษ์แสง ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 นางนิตยา กานตารัมภ์ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นายไพบูลย์ เสริมศาสตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา เข้าร่วมด้วย ณ หอประชุมมังคลอุบล อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548  ซึ่งได้รับการประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 อันเป็นผลให้คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิทยาเขตบางพระ (จ.ชลบุรี) วิทยาเขตจันทบุรี (จ.จันทบุรี) วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (กทม.) และวิทยาเขต อุเทนถวาย (กทม.) ปรับเปลี่ยนสถานะและยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งจากการที่ได้ทรงพระราชทานพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ฉบับนี้ เป็นการสร้างความตระหนักและสร้างเจตคติร่วมกัน ของคณาจารย์ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากได้ทำให้เกิดการขยายโอกาสทางการศึกษา สายวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นออกไปยังทุกส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออก อันเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ รวมถึงได้ทำให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมีความชัดเจนมากขึ้น ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งหนึ่งของประเทศไทย 

กิจกรรมในพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น.ด้วยพิธีบวงสรวงองค์พระพิรุณ โดยประกอบพิธี ณ ลานหน้าพระพิรุณ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลานาน จากนั้นเวลา 08.30 น. ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดให้มีพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปฐมศิริ อธิการบดี ซึ่งจัดให้มีพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัย โดยคณะผู้บริหารและตัวแทนนักศึกษา พร้อมกันนี้จัดให้มีพิธีมอบโล่บุคลากรดีเด่นประจำปี 2561 พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรนักศึกษา เพชรราชมงคลตะวันออก นอกจากนี้จัดให้มีปาฐกถาพิเศษ “14 ปี ราชมังคลาภิวัฒน์ : มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติแห่งภาคตะวันออก” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไฉน ยอดเพชร ต่อด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย   อดีตอาจารย์และผู้บริหารจัดให้มีนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัย 

ในช่วงบ่าย ณ อาคารอเนกประสงค์และกิจการนักศึกษา ชั้น 2 จัดให้มีพิธีเปิด และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมการแข่งฟุตบอลประเพณี ระหว่างทีม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พบกับ ทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ สนามกีฬากลาง และในเวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัย จัดงานเลี้ยงขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมมังคลอุบล โดยมีอธิการบดี กล่าวเปิดงานอวยพรปีใหม่ ร่วมรับประทานอาหารเย็นและ มอบรางวัลจากการแข่งขันกีฬา


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค