สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลชลบุรีจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก


วันนี้ (31 พฤษภาคม 2560) นายแพทย์ชุติเดช ตาบองครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ณ ลานกิจกรรม ชั้น1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชลบุรี 

องค์การอนามัยโลก มีมติให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก และประเทศต่างๆทั่วโลก ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อมุ่งเน้นถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และสนับสนุนให้มีการกำหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการสูบบุหรี่ สำหรับวันงดสูบบุหรี่โลกในปี 2560 นี้ องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดคำขวัญว่าTobacco : a threat to development “บุหรี่ :ภัยคุกคามต่อการพัฒนา”
      โรงพยาบาลชลบุรี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2560 ได้จัดกิจกรรมภายใต้คำขวัญที่ว่า Tobacco : a threat to development “บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา”  ชี้ให้เห็นถึงพิษภัยที่ได้รับการการสูบบุหรี่ เช่น ภัยต่อสุขภาพ ภัยต่อเศรษฐกิจ ภัยต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น อีกทั้งให้ความรู้วิธีการเลิกสูบบุหรี่ และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่อย่างถาวร นอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชลบุรี ที่สามารถลด เลิก สูบบุหรี่ ซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบ และเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการเลิกสูบบุหรี่ต่อไป 

สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชลบุรี ที่สามารถลดปริมาณการสูบบุหรี่ได้ นิทรรศการเกี่ยวกับโทษและภัยจากบุหรี่ วิธีการเลิกสูบบุหรี่แบบต่างๆ การทำแบบทดสอบวัดระดับการติดสารนิโคติน และลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกคลินิกฟ้าใส เป็นต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงยาบาลชลบุรี และผู้รับบริการ รวมทั้งสิ้น 150 คน
      
นายแพทย์ชุติเดช ตาบองครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี กล่าวว่า บุหรี่ เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของคนไทยในทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ทั้งที่เป็นผู้ที่สูบบุหรี่เองโดยตรง หรือผู้ได้รับสัมผัสควันบุหรี่ (Secondary smoker) ก่อให้เกิดโรคหลายชนิด ซึ่งแต่ละปีทั่วโลก มีผู้เสียชีวิตก่อนเวลาอันควรจากการสูบบุหรี่ 6 ล้านคน และเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 8 ล้านคน ในปี ค.ศ.2030 หากไม่มีการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างจริงจัง อีกทั้งการใช้ยาสูบก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล เพิ่มค่าใช้จ่ายด้านบริการสุขภาพ ลดการเติบโตทางเศรษฐกิจจากแรงงานที่เจ็บป่วย เสียชีวิตก่อเวลาอันควรจากการสูบบุหรี่เป็นต้น การควบคุมการบริโภคยาสูบ จึงเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ และดีต่อการพัฒนาประเทศต่อไป
      สำหรับกิจกรรมวันรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกในวันนี้ นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเลิกสูบบุหรี่ เพื่อนำไปใช้กับตนเอง และคนรอบข้างที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างถาวรต่อไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค