สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เมศบาลนครแหลมฉบังจัดโครงการลดขยะอินทรีย์ ลดโรค ลดร้อน


ที่ห้องประชุมเมืองใหม่ 1 เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดโครงการลดขยะอินทรีย์ ลดโรค ลดร้อน  โดยมีนายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล รู้จักการป้องกันโรคที่เกิดจากมูลฝอย การคัดแยกมูลฝอย และการนำมูลฝอยกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการลดมูลฝอย ลดปริมาณขยะอินทรีย์ และลดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งจะทำให้สภาพแวดล้อมภายในเขตเทศบาลฯ มีความสมดุลและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำขยะอินทรีย์ ประเภทเศษอาหาร ใบไม้ กิ่งไม้ มาหมักปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมักชีวภาพ มีผู้เข้าร่วมในโครงการ จำนวน 50 คน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค