สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์เปิดบ้านฝึกซ้อมใหญ่แผนรักษาความปลอดภัยเรือและท่าเรือ NASSEX Security Sriracha Exercise 2024 เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยท่าเรือ

 

วันนี้ (27 มิ.ย. 67) กลุ่มไทยออยล์จัดพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเรือและท่าเรือ NASSEX Security Sriracha Exercise 2024 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารสัฏฐิวรรษวิรุฬห์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณสุรชัย แสงสำราญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส-ด้านไฮโดรคาร์บอน และพลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ เป็นประธานร่วมเปิดพิธีการฝึกซ้อมฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะผู้บริหารกลุ่มไทยออลย์ เข้าร่วมพิธี 

ตามประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (International Ship & Port Facility Security Code หรือ ISPS Code) ท่าเรือไทยออยล์ ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับ-ส่งน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ได้จัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยของท่าเรือ และกำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเรือและท่าเรือ ที่ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้หากไม่สามารถกระทำได้จะต้องทำจัดการฝึกซ้อมฯ ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้ แต่ต้องไม่เกินกรอบระยะเวลา 18 เดือน 

การฝึกซ้อมในครั้งนี้ กลุ่มไทยออยล์ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 ชลบุรี และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้จัดฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยเรือและท่าเรือ ประจำปี 2567 ในเขตพื้นที่ท่าเรือของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ทดสอบแผนฉุกเฉินและมาตรการควบคุมป้องกันเรือและท่าเรือของบริษัทไทยออยล์ 2. ทดสอบการประสานงานและติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 3. บูรณาการแผนฉุกเฉินร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงการเฝ้าติดตามภัยคุกคามทางทะเล และ 4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสำคัญด้านการรักษาความปลอดภัยเรือและท่าเรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี 

พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ  กล่าวว่า “ขอบคุณที่หน่วยราชการในจังหวัดชลบุรี บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  ศรชล.ภาค1  และทัพเรือภาคที่ 1 ที่ได้ให้ความสำคัญในการฝึกซ้อม แผนรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) ภายใต้รหัสการฝึก NASSEX’24 ระหว่างวันที่ 27 – 28  กรกฎาคม 2567  ณ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการทดสอบการประสานงานระหว่างกองทัพเรือ  หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ในการปฏิบัติตามแผนงาน หน้าที่และภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ พื้นที่เขตท่าเรือพาณิชย์ ในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนความรู้  ประสบการณ์ ให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกดังกล่าว เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน  จึงนับได้ว่าการฝึกที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นการฝึกที่จะสามารถช่วยทำให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติตามขั้นตอนมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างเข้มแข็ง และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานต่างๆต่อไปในอนาคต”  

ด้าน คุณสุรชัย แสงสำราญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-ด้านไฮโดรคาร์บอน กล่าวว่า “กลุ่มไทยออยล์ถือเป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) โดยให้ความสำคัญในการดูแลความมั่นคงทางด้านพลังงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ที่ผ่านมากลุ่มไทยออยล์ได้รับการสนับสนุนงานด้านความมั่นคงจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งพื้นที่ทางบกและทางทะเล ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปกป้องรักษาพื้นที่ของกลุ่มไทยออยล์ด้วยดีเสมอมา ต้องขอขอบคุณ หน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนงานด้านความมั่นคงของกลุ่มไทยออยล์ ทั้งในสภาวะปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง ขอยืนยันความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค