สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ ส่งมอบอุปกรณ์คัดแยกขยะให้โรงเรียนในเขตอำเภอศรีราชา ต่อยอดกิจกรรมวิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อม Thaioil Run For The Green Future 2024

  

วันนี้ (21 พ.ค. 67) กลุ่มไทยออยล์ จัดพิธีส่งมอบอุปกรณ์คัดแยกขยะภายใต้ชื่อโครงการ “Waste To Value เปลี่ยนขยะให้มีคุณค่า” ให้แก่โรงเรียนในเขตอำเภอศรีราชา จำนวน 9 แห่ง ต่อยอดกิจกรรมวิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อม Thaioil Run For The Green Future 2024 โดยได้รับเกียรติจากนายนพรัตน์ ศรีพรหม  นายอำเภอศรีราชา และผู้บริหาร/ผู้แทนจากบริษัทคู่ค้าของกลุ่มไทยออยล์ เข้าร่วมพิธี 

กลุ่มไทยออยล์ ได้จัดทำโครงการ “Waste To Value เปลี่ยนขยะให้มีคุณค่า” ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากกิจกรรมวิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อม Thaioil Run For The Green Future 2024 เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์  ที่ผ่านมา โดยได้ทำการจัดพิธีมอบอุปกรณ์คัดแยกขยะให้กับโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 โรงเรียนทุ่งสุขลา “กรุงไทยอนุเคราะห์” โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) โรงเรียนบ้านชากยายจีน โรงเรียนวัดมโนรม โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม และโรงเรียนวัดแหลมฉบัง เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ครู อาจารย์ บุคลากร รวมถึงนักเรียนในโรงเรียน สามารถดำเนินการคัดแยกขยะได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งส่งต่อขยะพลาสติกที่ใช้แล้วมาให้กลุ่มไทยออยล์สร้างคุณค่าตามเจตนารมณ์ของโครงการฯ ต่อไป 

กลุ่มไทยออยล์ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนและต่อยอดสู่ครอบครัว เพื่อช่วยลดปัญหาขยะในครัวเรือนและชุมชนโดยรอบ  อีกทั้งยังสามารถช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบหรือเผา อันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค