สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทลฉ.มอบกว่า 200 ล้านบาท เยียวยากลุ่มประมงที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาท่าเรือ เฟส 3 ปีงบประมาณ 2566

 

ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กลุ่มประมงเรือเล็ก และ กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ปี งบประมาณ 2566 กว่า 200 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  จาก ทั้งหมด 6 ปี  

วันนี้ (19  ก.ย.) นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง นายวีรยุทธ์ สว่างแจ้ง รองผู้อานวยการท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กลุ่มประมงเรือเล็กที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป คณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ที่ไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 ผู้นำชุมชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบ ร่วมพิธีมอบเงิน ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง 

นายวีรยุทธ์ กล่าวว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีนโยบายการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังในการรองรับเรือตู้สินค้าระหว่างประเทศ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ การขนส่งสินค้าทางทะเล โดยมีการดำเนินการตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 (EHIA) ที่กำหนดให้มีการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้กลุ่มประมงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ ต่อเนื่องทั้งหมด 6 ปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว  

สำหรับการมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กลุ่มประมงเรือเล็ก และกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 205,765,977 บาท ประกอบด้วย 1.กลุ่มประมงเรือเล็กจำนวน 284 ราย ประกอบด้วย กลุ่มประมงเทศบําลตําบลบํางละมุง กลุ่มประมงอนุรักษ์ปํากคลอง บางละมุง กลุ่มประมงบ้ํานบํางละมุง กลุ่มประมงบ้ํานแหลมฉบัง กลุ่มประมง บ้ํานโรงโป๊ะ หมู่ที่ 3 และกลุ่มประมงบ้ํานนําเกลือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 124,685,399 บาท 2. กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ จำนวน 96 ราย ประกอบด้วย กลุ่มประมงอนุรักษ์ปํากคลองบํางละมุง และกลุ่มประมงบ้ํานบํางละมุง รวมเป็นเงิน  81,080,578 บาท 

นายวีรยุทธ์ กล่าวอีกว่า ในฐานะผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบังขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังจนประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ โดยท่าเรือแหลมฉบังมิได้มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเพื่อขับเคลื่อน เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ท่าเรือแหลมฉบัง ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบ ใส่ใจต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ที่เปรียบเสมือนคนในครอบครัว ดังคำที่ว่า “การท่าเรืออยู่ได้ ประชาชนก็ต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน”

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค