สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชาจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้นกฎหมายที่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

 


ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราซา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งการจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ของเทศบาล

เมืองศรีราชา ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น สามารถนำไปขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา 

โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จำนวนรวมทั้งสิ้น 75 คน โดยได้รับเกียรติจาก
นายเพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค