สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชาประชุมสภาเทศ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

 

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา นายอนันต์ วนไพศาล ประธานสภาเป็นประธานในการประชุมสภาเทศ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564  โดยมีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ในวาระที่ 2 และ 3 จากนั้น นายฉัตรชัย  ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 จากนั้นคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติหลายญัตติต่อสภา อาทิ ขออนุมัติกันเงินรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แผนงานบริหารงาน ทั่วไป งบลงทุน โครงการก่อสร้างต่อเติมดาดฟ้า ในห้องประชุมสภาเทศบาล จำนวน 1246000  บาท โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา จำนวน 730000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจุรินทร์และมิตร และโครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแหลมเกตุ เชื่อมถนนสุขุมวิท จำนวน สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท เพื่อแก้ปัญหาการจราจร สร้างความปลอดภัย ให้กับผู้สัญจร ไปมา เพราะจะมีการ สร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ขึ้น  ซึ่งสภาเทศบาลก็มีมติเห็นชอบกับทุกญัตติ
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค