สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จัดประชุมเครือข่าย ECO Green Network


 วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายมานิต  อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรมแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่าย ECO Green Network เพื่อสร้างเครือข่ายให้มีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ โรงเรียน และชุมชน  เพื่อพัฒนานวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ยังเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักในการจัดทำแผน CSR ประจำปี 2563 CSR in Process (ISO 26000) เพื่อให้เครือข่าย ECO Green Network มีส่วนร่วม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักในการจัดทำแผน CSR ประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมตามแผนงาน สามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาร่วมกัน 


สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นหน่วยงานภาคส่วนอุตสาหกรรม ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการพัฒน ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ด้วยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน บนพื้นฐานความสมดุลของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยแนวทางดังกล่าวจะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน CSR การยอมรับการพัฒนาจากชุมชน และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างคุ้มค่า และยั่งยืนต่อไปpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค