สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทลฉ.มอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนแก่เยาวชนรอบท่าเรือ ปีงบประมาณ 62 เกือบ 7 แสนบาท


ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนแก่เยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี หวังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ศึกษาจนสำเร็จระดับปริญญาตรี

ร.ต.อ. ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการมอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี โดยมีนักศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษาเข้ารับทุน และมีผู้ปกครองนักศึกษา ผู้นำชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า และผู้ประกอบการในท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วม
ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เป็นโครงการที่กำหนดไว้ตามกรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ได้แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 5123/2554 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อร่วมกำหนดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีภาคประชาชน และหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2555
โครงการดังกล่าว คณะอนุกรรมการฯ เล็งเห็นว่า ความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อจนสำเร็จระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย ของรัฐในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
โดยเยาวชนที่ขอรับสนับสนุนทุนการศึกษาต้องเป็นเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี โดยท่าเรือแหลมฉบังสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสาหรับเยาวชน ในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2562 (ปัจจุบัน) มีเยาวชนที่ได้รับทุน จำนวน 63 คน เยาวชนที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 22 คน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,895,666.25 บาท

สำหรับในปีงบประมาณ 2562 เทอมการศึกษาที่ 1 มีเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 15 คน เป็นเงิน 228,300 บาท เทอมการศึกษาที่ 2 มีเยาวชนได้รับทุนการศึกษา 26 คน เป็นเงิน 451,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 679,600 บาท

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค