สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในพื้นที่รอบโรงกลั่น เกือบ 2 ล้านบาท


กลุ่มไทยออยล์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่เยาวชน และโรงเรียนในพื้นที่อำเภอศรีราชา และเทศบาลนครแหลมฉบัง จำนวน 238 ทุน รวมเป็นเงินเกือบ 2 ล้านบาท
วันนี้ (2 ส.ค.62) นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา และกองทุนกลุ่มไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษา ประจำปี 2562 ให้แก่นักเรียนและโรงเรียนในพื้นที่อำเภอศรีราชา และเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมี นายนริศ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษาเทศบาลนครแหลมฉบัง นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ผู้บริหารบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครู และนักเรียน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในนามของกลุ่มไทยออยล์ ในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งตรงกับการดำเนินธุรกิจครบ 58 ปี ของบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่อำเภอศรีราชาและเทศบาลนครแหลมฉบังอีกครั้ง เป็นเวลาต่อเนื่องกันตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา
นอกจากการมอบทุนการศึกษาแล้ว กลุ่มไทยออยล์ ยังมีกิจกรรมและความร่วมมือทางการศึกษา กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในพื้นที่ รวมถึงความร่วมมือกับกลุ่ม ปตท. ในการสนับสนุน “โรงเรียนกำเนิดวิทย์” และ “สถาบันวิทยสิริเมธี” ไทยออยล์ ตระหนักดีว่า การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป อันจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนในที่นี้ ไทยออยล์ จึงถือเป็นพันธกิจที่สำคัญ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ตามวิสัยทัศน์ของไทยออยล์
ด้านนายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ กล่าวว่า ตามที่กลุ่มไทยออยล์ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีความประพฤติดี มีความกระตือรือร้น ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งมอบกองทุนเพื่อสถาบันการศึกษาให้แก่สถานศึกษาต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีราชา และเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตั้งมั่นอยู่บนเจตนารมณ์ของกลุ่มไทยออยล์ที่ได้ปฏิบัติเสมอมา คือ เพื่อการมีส่วนร่วมสนับสนุนเยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สังคมมีความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มไทยออยล์กับองค์กรและส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เยาวชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ซึ่งมีความสัมพันธ์ และผูกพันมาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับในปี 2562 นี้ กลุ่มไทยออยล์ ประกอบด้วย บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด ได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,816,000 บาท พร้อมด้วยทุนการศึกษาสมทบจากองค์กรพนักงานในกลุ่มไทยออยล์ ได้แก่ สมาคมศิษย์เก่าไทยออยล์ สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ จำกัด ชมรมชาวใต้กลุ่มไทยออยล์ และสหภาพแรงงานโรงกลั่นน้ำมันไทย เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท รวมกันเป็นทุนการศึกษาและกองทุนกลุ่มไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษา ในปี 2562 รวมทั้งสิ้น 1,866,000 บาท โดยเงินทั้งหมดนี้ได้จัดสรรเป็นทุนการศึกษาแบบปีต่อปี และแบบต่อเนื่อง ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น 238 ทุน และกองทุนกลุ่มไทยออยล์เพื่อสถาบันการศึกษา อีกจำนวน 11 กองทุน