สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ไทยออยล์จับมือภาครัฐ จัดทำโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” เฉลิมพระเกียรติ


ไทยออยล์จับมือภาครัฐ ดำเนินโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” เฉลิมพระเกียรติ   พร้อมส่งมอบต้นไม้ในโครงการ วิ่ง “เพื่อโลก” เฉลิมพระเกียรติให้ชุมชนบ้านเขาใหญ่ จังหวัดชลบุรี

นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์  พร้อมด้วย นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน นางวิภาวี แดงท่าขาม นายอำเภอบ่อทอง และคณะผู้บริหาร พนักงานจิตอาสากลุ่มไทยออยล์ คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่ ตัวแทนชาวบ้านกว่า 350 คนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” และโครงการ วิ่ง “เพื่อโลก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บนพื้นที่ 50 ไร่ ณ บ้านเขาใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 

นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ กล่าวว่า โครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” เฉลิมพระเกียรติเป็นการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มไทยออยล์ กรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)และคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่ เพื่อต้องการสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของป่าชุมชนในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การร่วมกันปลูกต้นไม้ จัดทำโป่งเทียมสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ป่า สร้างฝายชะลอน้ำ และทำฐานหอดูไฟป่าเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้พื้นที่ป่า ด้วยการนำวัสดุเหลือใช้จากโรงกลั่นมาปรับใช้ในการก่อสร้างเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมในโครงการ วิ่ง “เพื่อโลก” เฉลิมพระเกียรติ โดยให้พนักงานเดิน –วิ่ง สะสมระยะทางระหว่างวันที่ 10 พ.ค.-15 มิ.ย.62 เพื่อนำระยะทางวิ่งที่ได้ มาแลกเป็นต้นไม้ 1 ต้น เพื่อช่วยฟื้นฟูผืนป่า ให้อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จำนวน 20 ไร่ รวม 2 โครงการครอบคลุมพื้นที่ป่า 50 ไร่ ณ บ้านเขาใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โดยมีพนักงานจิตอาสากลุ่มไทยออยล์ พนักงานกลุ่มปฏิบัติการในพื้นที่โรงกลั่นไทยออยล์ นักศึกษาฝึกงานกลุ่มไทยออยล์ นักศึกษาทุนโครงการ Thaioil Academy สื่อมวลชนท้องถิ่น จ.ชลบุรี และชาวชุมชนบ้านเขาใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนกว่า 350 คน 

ด้านนางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ กล่าวถึงโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ว่า เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยกรมป่าไม้จะเป็นตัวแทนในการส่งมอบพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ ยางนา ตะเคียน สะตอและขี้เหล็ก นอกจากเพิ่มคุณค่าให้ผืนป่าแล้ว ยังเป็นการสร้างแหล่งอาหารให้กับสมาชิกในชุมชนผ่านโครงการนี้ โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการดูแลผืนป่า มาให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการป่าชุมชนได้อย่างยั่งยืน และเสริมศักยภาพของป่าชุมชนในการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ปัจจุบันปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น การปรับตัวต่อผลกระทบและการลดก๊าซเรือนกระจกจึงเป็นเรื่องจำเป็นของทุกประเทศที่จะต้องดำเนินการในการลดก๊าซเรือน กระจกสามารถดำเนินการผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

การปลูกป่า ที่ทางกลุ่มไทยออยล์ได้ดำเนินการในวันนี้ นับเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค