สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ซียูอีแอลร่วมกับยูนิไทยฯ มอบทุนสองแสนบาทเพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืน


บริษัท ซียูอีแอล จำกัด ร่วมกับ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562 จำนวน 11 ทุน เป็นจํานวนเงินกว่า 2 แสนบาท 

วันนี้ (25 มิ.ย.62) นายไพรัตน์ ทิวากรพรรณราย กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทยูนิไทย เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 11 ชุมชน โดยกำหนดทุนการศึกษาให้ชุมชนละ 1 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวม 11 ทุนต่อปี ณ ห้องประชุม 3103 อาคารซียูอีแอล 3 ชั้น 1 บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ โดยมีคณะผู้บริหารบริษัท ซียูซีแอล จำกัด พร้อมบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด คณะครู อาจารย์ และผู้นำชุมชน ร่วมในพิธีในครั้งนี้ 

นายไพรัตน์ ทิวากรพรรณราย กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทยูนิไทย กล่าวว่า การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทยูนิไทยตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษามาโดยตลอด จึงได้ริเริ่มโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนนี้ขึ้น โดยปีนี้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยมุ่งเน้นไปที่เยาวชนทั้ง 11 ชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ที่มีความประสงค์จะศึกษาเล่าเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อ โดยทางบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าทุนการศึกษานี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนประสบความสำเร็จในชีวิตและมีอนาคตที่ดีต่อไป 

นายไพรัตน์ กล่าวต่อไปว่า ทางบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ผู้สมัครขอรับทุนเบื้องต้นคือ ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปริญญาตรี มีผลการเรียนสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและมีผลการศึกษาในเกณฑ์ดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา