สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อบจ. จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ


เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชาการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธี เปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมบูรณาการดำเนินงานกับ โครงการ ร่วมใจบริจาคโลหิต ทำบุญด้วยจิตและให้จากใจ ครั้งที่3 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม และห้องประชุมเฟื่องฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ภาคบริหารโลหิตแห่งชาติที่ 3 สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลชลบุรี จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการ ร่วมใจบริจาคโลหิต ทำบุญด้วยจิตและให้จากใจ ครั้งที่3 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม อันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือกพระราชกรณียกิจ โดยจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ กิจกรรมรับบริจาคโลหิตและแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะรวมทั้งการจัดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน
สำหรับการจัดงานในวันนี้เป็นการบริการประชาชน 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่หนึ่ง เป็นกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เป็นการให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่ บริการการแพทย์ทั่วไป บริการหน่วยทันตกรรม การตรวจตา และการบริการด้านสุขภาพจิต โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี คลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอเมืองชลบุรี ส่วนกิจกรรมที่สอง เป็นการรับบริจาคโลหิตและแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และภาคบริหารโลหิตแห่งชาติที่ 3 สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี ตามโครงการ ร่วมใจบริจาคโลหิต ทำบุญด้วยจิตและให้จากใจครั้งที่3 ประจำปีงบประมาณ 2562 และกิจกรรมที่สาม เป็นการออกบูธนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ชลบุรี โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โดยทั้งสามกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 500 คน
เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีมหาศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการแพทย์ การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย พระองค์ ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่างๆ ครอบคลุมทั้งงานด้านการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ และช่วยเหลือสนับสนุน การบริหารงานโรงพรยาบาลตลอดจนสงเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการสาธารณสุขและรักษาแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวมต่อไป
สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจกรักภักดี สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนโดยพร้อมใจดำเนินโครงการบรูรณาการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อไป
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค