สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

จังหวัดชลบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียตริ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีราชาภิเษกพุทธศักราช 2562


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ณ สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร การเสริมความรู้ที่จำเป็นในการผลิต และตรงกับความต้องการของเกษตรกร ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการกับหน่วยงานส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านบึงและบริเวณใกล้เคียงมารับบริการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลห้างสูง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อำเภอหนองใหญ่ ผู้นำท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพี่น้องเกษตรกร ในการดำเนินกิจกรรมและให้บริการด้านต่างๆ อีกด้วย
นายจำลอง พุฒซ้อน เกษตรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นรูปแบบหนึ่งของการเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรไปในคราวเดียวกัน ซึ่งถือเป็นโครงการบูรณาการที่สำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้บริการมาสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ โดยเกษตรกรไม่จำเป็นต้องเดินทางไกล และหากต้องการติดต่องานหลายๆ เรื่อง หรือหลายหน่วยงาน ซึ่งปกติอาจจะต้องไปหลายๆที่ เนื่องจากสถานที่ตั้งของส่วนราชการต่างๆ อาจจะอยู่ห่างไกลกัน ทำให้เกษตรกรเดินทางไปไม่สะดวกเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายเพราะต้องเสียทั้งเงินทั้งเวลา นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้บูรณาการกับกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน
สำหรับกิจกรรม ภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การบริการด้านคลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย คลินิกอื่นๆ ของหน่วยงานภาครัฐ นิทรรศการต่างๆ  การฝึกอาชีพ และคลินิกตรวจสุขภาพ ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าชุมชนของกลุ่มเกษตรกรในอำเภอหนองใหญ่ โดยมีพี่น้องเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมรับบริการมากกว่า 300 คน
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ การพัฒนางานด้านต่างๆ ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระวิริยะอุตสาหะ เพื่อช่วยเหลือแก่ไขปัญหาปละบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านการเกษตร การศึกษา การบริหารจัดการน้ำ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เหนือสิ่งอื่นไดนั้นคือ ความทุ่มเทพราชหฤทัยในการทรงงานเพ่อประชาชนพระองค์ได้ทรงเสียสละเพื่อประชาชนโดยเสมอมา
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค