สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อบจ.ชลบุรี จัดประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


อบจ.ชลบุรี จัดโครงการประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" เพื่อจัดสรรงบประมาณพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี ให้เจริญก้าวหน้าสอดคล้องกับการพัฒนาภาครัฐในด้านต่างๆ
วันนี้ (13 พ.ค.62) นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.) เป็นประธานเปิด โครงการการจัดประชาคมท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ อาคารศรีราชาประชาคมอำเภอศรีราชา โดยมีส่วนภูมิภาค, ส่วนท้องถิ่น, ส่วนท้องที่, หัวหน้าส่วนราชการของอำเภอศรีราชา, ประธานองค์กรต่างๆ, ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมเกือบ 200 คน
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เตรียมดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสำหรับเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรีให้เจริญก้าวหน้าสอดคล้องกับการพัฒนาภาครัฐในด้านต่างๆ
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งจังหวัด จึงต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนด ให้มีข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของท้องถิ่นในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะต้องดำเนินการจัดทำประชาคมภายใต้หลักประชารัฐ คือระดับอำเภอ และระดับจังหวัด
นายวิทยา กล่าวต่อไปว่า โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 2.เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 3.เพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดพร้อมเสนอประเด็นปัญหาความต้องการของท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี 4.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน 5.เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณาการโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการร่วมกัน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค