สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561


โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ (27 มี.ค.62) ที่ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานการมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน ภายในงานวันแห่งความสำเร็จระดับปฐมวัย ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายดิถดนัย พลีพูล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน คอยให้การต้อนรับ

ซึ่งทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญการจัดการศึกษาในทุกระดับที่เน้นกระบวนการการเตรียมความพร้อม เน้นเด็กเป็นสำคัญ ให้รู้จักคิด ทำ แก้ปัญหาเป็นตามวัย และ ตามศักยภาพ สามารถนำประสบการณ์จากการจัดกิจกรรม และทักษะความรู้ต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป จึงได้จัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษา ให้ผู้ปกครองเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้การอบรมเป็นคนดี มีความรู้ มีจิตสาธารณะ เป็นสุขตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน และ เพื่อความรัก ความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างผู้ปกครอง กับโรงเรียนในการพัฒนานักเรียนให้ประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป โดยมีนักเรียนที่สำเร็การศึกษาในระดับปฐมวัย 128 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 174 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 120 คน