สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและอำลาโรงเรียน แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา


วันนี้ (21 มี.ค.62) ที่ห้องประชุมลีลาวดีโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้มีการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และอำลาโรงเรียน ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในทุกระดับชั้น โดยมี นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธี โดยมีนายจิร จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม นายเอกชัย สาโรจน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 

ด้วยสถานศึกษา ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะหล่อหลอมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี ดังนั้นตามสถานศึกษาจึงได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรและอำลาโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก ภาคภูมิใจในสถานศึกษา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีความกตัญญูต่อครูและสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 

โดยในปีนี้มีนักเรียน ที่จบการศึกษา ชั้นปฐมวัย จำนวน 81 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 156 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 76 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 33 คน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค