สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

จังหวัดชลบุรี เปิดศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้การสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs


นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้การสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs ภายใต้โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ อาคารอำนวยการ ชั้น3 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือรู้จักกันในนาม (สสส.) ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ คือ SMEs Happy and Productive Workplace ซึ่งเราเรียกกันสั้นๆ ว่า SHAP มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีSMEs เข้าร่วมโครงการนำร่องจำนวน 159 แห่งทั่วประเทศ มีผลการดำเนินโครงการที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ สามารถเพิ่มผลิตภาพจากร้อยละ 59.84 เป็นร้อยละ 62.00 โดยพบว่าพนักงานมีขวัญกำลังใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรมากขึ้น มีบรรยากาศในการทำงานที่ดีขึ้น และมีการทุ่มเทในการทำงานมากขึ้น
นายรุ่งโรจน์ อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9 กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9 เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล ดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการ SHAP อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งในปี 2562 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9 ได้วางแผนการดำเนินโครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตั้งแต่เดือน กันยายน 2561 ถึงพฤศจิกายน 2562 มี 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.กิจกรรมพัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ SHAP Agent เพื่อทำหน้าที่จัดฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 2.กิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพควบคู่กับการสร้างสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจ พร้อมจัดให้มีการประกวดคัดเลือกวิสาหกิจต้นแบบ 3.กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้การสร้างสุขภาวะองค์กรให้กับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างการรับรู้และนำแนวคิดสุขภาวะองค์กร มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 4.กิจกรรมสร้างเครือข่ายหน่วยงานผู้สนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs และ5. กิจกรรมสร้างศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้ Happy Workplace ซึ่งเป็นการจัดสรรพื้นที่เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านสุขภาพวะองค์กรให้สถานประกอบการและหน่วยงานอื่นที่สนใจ
นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่9 และหน่วยงานเครือข่ายผู้สนับสนุนการสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ร่วมผลักดันให้เกิดศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้การสร้างสุขภาวะองค์กรใน SMEs แห่งนี้ อย่างเป็นทางการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้เข้าใจรูปแบบการดำเนินงานการส่งเสริมองค์กรด้วยสุขภาวะที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับคุณภาพคนและองค์กรด้วยการให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของคนในองค์กรได้ทำงานอย่างมีความสุข ด้วยการมีทัศนคติที่ดี ใช้ชีวิตที่สมดุล ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีจิตใจที่แจ่มใส รู้จักลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ มีความสมัครสมานสามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน และมีความผูกพันรักองค์กร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป
สำหรับกิจกรรมการส่งเสริมให้ SMEs นำหลักการสร้างสุขภาวะองค์กรไปประยุกต์ใช้ให้แพร่หลายมากขึ้น นับได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมอุตสาหกรรมระดับภูมิภาคให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดการลงทุน มีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น ตลอดจนเกิดการเชื่อมต่อและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ อันส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ทำให้ลดช่องว่างในการกระจายรายได้ เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในท้องถิ่น และลดปัญหาในเรื่องแรงงานพลัดถิ่น เป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถานบันครอบครัวและชุมชน และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคได้อย่างแท้จริง เปรียบเสมือนฟันเฟืองและกลไกสำคัญ ที่ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถขับเคลื่อนไปได้และมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตและมีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ต่อไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค