สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เริ่มแล้ว! เมืองพัทยาจัด Kick Off แยกก่อนทิ้ง พร้อมพลังมวลชนคนไทยทั่วประเทศร่วมรณรงค์จัดการขยะกับทางภาครัฐ


วันนี้ (9 ม.ค.62) ที่วัดช่องลม เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม และนางรุ่งนภา ทับหนองฮี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเปิดกิจกรรมรณรงค์ตามแผนการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” (Kick off) ที่กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ 

สำหรับแผนการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” รัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนในการจัดการขยะครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ตามประเภทของขยะอย่างถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องมีการจัดทำสัญลักษณ์แยกประเภทขยะ จัดทำถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย 2 ประเภท คือ ขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิ้ล 

ดังนั้น เพื่อเป็นไปนโยบายของรัฐบาล สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยาจึงได้จัดกิจกรรมตามแผนการรณรงค์ดังกล่าวขึ้น โดยมีผู้แทนจากชุมชนนาเกลือ ชุมชนวัดช่องลมนาเกลือ กลุ่มประมงพื้นบ้านนาเกลือ โรงแรมสยามเบย์ชอว์ บริษัท สแกนดิคูซ จำกัด และสถานศึกษาในเมืองพัทยา เข้าร่วมออกบูธจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านการจัดการขยะ รวมถึงนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค