สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

มทร.ตะวันออก จัดงานราชมงคลปติประทานการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


มทร.ตะวันออก จัดงานราชมงคลปติประทานการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ พร้อมแถลงนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยนับจากนี้ในอีก 4 ปีนี้ข้างหน้า 

สืบเนื่องจากการสรรหาอธิการบดีของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ได้มีประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สมชาย ปฐมศิริ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สมชาย ปฐมศิริ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 

วันนี้ (21 ธ.ค.) ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จึงได้มีการจัดงานราชมงคลปติประทานการ ณ ลานกิจกรรม อาคารปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ สมชาย ปฐมศิริ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

รองศาสตราจารย์สมชาย เผยว่า การจัดงานราชมงคลปติประทานการ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และเป็นธรรมเนียมที่บรรดาอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีก 8 แห่ง จะมาร่วมแสดงความยินดีในวาระอันเป็นมงคล อันเนื่องมาจากพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ราชมงคลปติประทานการ มีความหมายว่า วาระอันซึ่งผู้เป็นใหญ่แห่งราชมงคล (ราชมงคลปติ) ได้รับพระราชทานพระราชโองการโปรดเกล้าฯ อย่างเป็นทางการ (ประทานการ) การนี้ยังเป็นการประกาศเกียรติแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกให้แก่ 8 ราชมงคล ในฐานะปิยมิตรผู้ใกล้ชิด และบรรดาหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สถานีตำรวจศรีราชา และวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ตลอดจนสื่อมวลชน เพื่อประกาศศักราชใหม่ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้เป็นที่รับรู้และแสดงเกียรติภูมิแห่งราชมงคลตะวันออกต่อไป  

สำหรับนโยบายในการบริหารงาน 4 ปีนับจากนี้ไปจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งเป็นผลพวงจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ได้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ซึ่งเราควรมองการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้เป็น “โอกาส” สำคัญที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับชาติและอาเซียน พร้อมที่จะก้าวสู่ปีที่ 14 แห่งการสถาปนา อย่างเต็มภาคภูมิ
โดยตนเองมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนามหาวิทยาลัย และนักศึกษาให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แม้จะมีความแตกต่างทางความคิด แต่เราจะไม่แตกแยกโดยทำงานกันอย่างมีความสุข และภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพสู่สังคม สร้างฐานที่ดีด้วยการพัฒนา ระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง โดยใช้  IT แบบรวมศูนย์กลาง หางบประมาณโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรคุณภาพสูง มีธรรมมาภิบาล สร้างแบรนด์และมีวัฒนธรรมองค์กร ตื่นตัวต่อกระแสโลกาภิวัตน์ 5 สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ไม่ลืมสิ่งแวดล้อม และต่อยอดนวัตกรรมเพื่อ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์ที่เราอยากจะเป็น
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค