สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

จิตอาสาเอสโซ่ ร่วมสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ ที่โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพียวอนุสรณ์) อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย


บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และสโมสรพนักงานเอสโซ่ ได้ชวนพนักงานจิตอาสากว่า 70 คน มาร่วมกันสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ ที่โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพียวอนุสรณ์) อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย 

วันนี้ (17 พ.ย.61) ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ และ นางมัทนา สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ ได้มอบเงินสนับสนุนรวมทั้งสิ้นกว่า 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาท) ให้กับ นายวันชัย ลวดลาย ผู้อํานวยการโรงเรียน โดยมี นายเปรม คําวัฒนา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานในพิธีการสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ เป็นไปตามหลักออกแบบของสนามเด็กเล่นโดยใช้หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เด็กจะได้เรียนรู้ทั้งจากพื้นที่ พัฒนาระบบสร้างสมดุลและระบบสัมพันธภาพของร่างกาย เช่น ฝึกการเคลื่อนไหว การปีนป่ าย การทรงตัว การโหนบาร์ การเล่นและเรียนรู้ไปพร้อมกันจะทําให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ตลอดจนสติปัญญาของเด็กอีกด้วย

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค