สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเปิด โครงการ จป. จิตอาสาปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน


วันนี้ (12 พ.ย.61) ที่เขาขวาง บ้านอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในในพิธีเปิด "โครงการ จป. จิตอาสาปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน" โดยมี นายอนุชา ฉิมเชิด ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา และหน่วยงานที่เกียวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายอนุชา ฉิมเชิด ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้แทนของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โดยที่ได้มีบทบัญญัติของกฎหมาย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2528 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 โดยกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้ สถานประกอบกิจการจัดให้มี "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน" หรือที่เรียกขานเป็นที่รู้จักกันในเวลาต่อมาคือ เจ้าหน้าที่ "จป." ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการพัฒนางานความปลอดภัย ประจำอยู่ในสถานประกอบกิจการแต่ละแห่ง 

จนต่อมากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเป็นองค์กรภาคีเครือข่าย ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งมีกระบวนการทำงานแบบ "รวมพลังประชารัฐ" ในการเสริมสร้างและเชื่อมโยงการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วม และพัฒนางานความปลอดภัยในการทำงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงานให้ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

ปัจจุบันมีการจัดตั้งเป็นชมรม สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สนับสนุนการทำงานให้กับสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนแรงงานนอกระบบ ในระดับภาค จังหวัด และนิคม/ สวนอุตสาหกรรม 

ดังนั้นจึงต้องถือว่า วันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 ซึ่งเป็นวันที่กฎหมายกำหนดให้มี "จป." เป็น "วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน" ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 33 ปี 

กิจกรรมในวันนี้ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีสมาชิกเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจากสถานประกอบกิจการในจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันออก ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอำเภอบ้านบึง เห็นสมควรที่จะได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและสังคม เพื่อเป็นสัญลักษณ์และระลึกถึงการกำเนิดเจ้าหน้าที่ จป. จึงได้ "รวมพลังประชารัฐ" จัดกิจกรรม จป. จิตอาสาปลูกป่าและบำรุงรักษาต้นไม้ ปลูกไม้ทดแทน ตัดสาง กำจัดวัชพืช และเก็บขยะมูลฝอย ณบริเวณเขาขวาง บ้านอ่าวอุดม เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

โดยมีต้นไม้และกล้าไม้ จำนวน 1,000 ต้น อาทิเช่น พยุง พะยอม ขี้เหล็กบ้าน กัลปพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ มะกล่ํา กระพี้จั่น หางนกยูง เหลืองปรียาธร โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี และประสานการดำเนินการโดย ดร.วรพล สุวรรณสบาย ผู้บริหารบริษัท เคอรี่สยามซีพอร์ต จำกัด สนับสนุนสถานที่โดย บริษัท เจซี มารีน จำกัด สถานประกอบกิจการกว่า 40 บริษัท ส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม และน้องๆ เยาวชนจากโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค