สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า) จัดงาน Thailand Aerospace Youth Forum ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด เปิดโลกอากาศยาน เปิดม่านแรงบันดาลใจ


สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า) จัดงาน Thailand Aerospace Youth Forum ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด เปิดโลกอากาศยาน เปิดม่านแรงบันดาลใจ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างเยาวชนให้มีทักษะการประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศ 

วันนี้  (14 ก.ย.61) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA จับมือกับ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้ง 5 แห่งจากทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงาน Thailand Aerospace Youth Forum ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “เปิดโลกอากาศยาน เปิดม่านแรงบันดาลใจ” ซึ่งเป็นเวทีที่ช่วยส่งเสริมการสร้างเยาวชนไทยให้มีทักษะการประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศ และยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศของไทยโดยตรง เพื่อต่อยอดและเตรียมตัวสู่สายอาชีพนักพัฒนานวัตกรรมอวกาศในอนาคต โดยมี ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด พน้อมด้วยนางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเปิดงาน Thailand Aerospace Youth Forum ครั้งที่ 2 นี้ ตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ต้องการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีนำประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน เพื่อเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนให้ภาคส่วนต่างๆเกิดการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ กล่าวว่า แนวทางการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ภายใต้แนวคิด “วิทย์สร้างชาติ” ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ที่ต้องการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีนำประเทศไทยพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน สิ่งสำคัญที่สุดคือการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนให้ภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ EEC ด้วยเหตุนี้ GISTDA จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงาน Thailand Aerospace Youth Forum ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “เปิดโลกอากาศยาน เปิดม่านแรงบันดาลใจ” เพื่อเป็นหนึ่งในกลไกเสริมสร้างทักษะความสามารถของเยาวชนไทยให้มีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีอวกาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบ STEM อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อจุดประกายความคิดให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทยให้เท่าเทียมกับนานาชาติ และสามารถต่อยอดสู่สายวิชาชีพในอนาคต

สำหรับการจัดงาน Thailand Aerospace Youth Forum ในครั้งนี้ นับเป็นการเปิดเวทีแห่งการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับมัธยมศึกษาในด้านเทคโนโลยีอวกาศ สร้างความเข้าใจผ่านกิจกรรมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เน้นปฏิบัติให้เห็นภาพจริง สามารถทำให้เด็กเข้าใจ เข้าถึง และเห็นภาพ เรียนรู้ถึงวิธีการลำดับความคิดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มากกว่าการเรียนแค่ในตำราเท่านั้น การร่วมมือของทุกภาคส่วนล้วนแล้วแต่เป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมและให้อิสระทางความคิดกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค