สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน เปิดงาน Thai Taste Expo 2018 สุดยอดศาสตร์


ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน Thai Taste Expo 2018 สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย พร้อมด้วย นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายภัคธร เทียนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุช พัทยา แขกผู้มีเกียรติ และผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา 

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน Thai Taste Expo 2018 : สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย จัดที่สวนนงนุชพัทยา ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2561 ซึ่งจะเป็นการเปิดศักยภาพมุมมองใหม่ ๆของจังหวัดชลบุรี ประตูการค้าภาคตะวันออก ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากที่สุดอันดับ 2 ของประเทศรองจากกรุงเทพฯ โดยปี 2560 ที่ผ่านมา จังหวัดชลบุรีมีนักท่องเที่ยวสูงถึง 16 ล้านคน หากสามารถดึงนักท่องเที่ยวดังกล่าวเข้ามาเยี่ยมชมงานได้ ก็จะเป็นการสร้างการรับรู้ เผยแพร่ประสบการณ์ไปสู่ตลาดโลกได้อีกทางหนึ่ง โดยคาดการณ์ว่าการจัดงานครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมชมงานประมาณ 30,000 คน เป็นนักท่องเที่ยว 50% และคนในพื้นที่ 50% สามารถสร้างรายได้ในการจำหน่ายสินค้าภายในงานประมาณ 10 ล้านบาท กระตุ้นให้เกิดการเจรจาธุรกิจไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท 

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้เกิดการกระจายรายได้ สร้างช่องทางการค้าใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ สถาบันอาหารจึงมีแนวคิดใตการจัดงาน Thai Taste Expo 2018 สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทยขึ้น เพื่อให้เกิดการต่อยอดขยายตลาด อีกทั้งยังเป็นผลักดันให้เกิดการกระจายรายได้ สร้างช่องทางการค้าใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งกลุ่ม SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ OTOP ไทย นอกจากนี้เพื่อเป็นการแสดงมห้เห็นถึงศักยภาพเชิงพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้คาดมีเงินสะพัดภายในงานกว่า 10 ล้านบาท 

สำหรับภายในงานมีผู้ประกอบการจากทั่วประเทศเข้าร่วมออกบูธกว่า 500 บูธ บนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่ บูธนิทรรศการนวัตกรรมด้านอาหารและวิชาการ บูธผู้ประกอบการโครงการอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโข่ง บูธผู้ประกอบการโครงการส่งเสริมมาตรฐานอาหารไทย Authentic บูธผู้ประกอบการ SMEs ทั้งสิ้นค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น ทั้งนี้การจัดงาน Thai Taste Expo 2018 สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา ซึ่งเปิดให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ความสำคัญของภาคธุรกิจรายย่อย ว่า “ในวันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายย่อยนั้นมีบทบาทสำคัญต่อประเทศไทยอย่างยิ่ง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และความมั่นคง ภาครัฐจึงมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการกลุ่มนี้กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของงาน “Thai Taste Expo 2018 : สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย” ที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานหลายภาคส่วน ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันอาหาร กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารไทยพาณิชย์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  ธนาคารกรุงเทพ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  รวมทั้งสวนนงนุช และเมืองพัทยา ในการบูรณาการการทำงาน เพื่อจัดกิจกรรมผลักดันให้เกิดการกระจายรายได้ สร้างช่องทางการค้าใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งกลุ่ม SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ OTOP ไทย เพื่อให้เกิดการต่อยอดขยายตลาด ที่สำคัญยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพเชิงพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี ในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ และเป็นประตูการค้าของประเทศไทยไปสู่ภูมิภาค เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม รวมทั้งเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค