สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อำเภอศรีราชาเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหินกอง หมู่ ๘ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี


อำเภอศรีราชาเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหินกอง หมู่ ๘ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

นายนริศ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโส เป็นประธานเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหินกอง หมู่ ๘ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมด้วย นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเดชา จันทร์เล็ก รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  นายสมหมาย จันทร์ฉาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประชาชน และสื่อมวลชนร่วมงานในครั้งนี้ 

ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับฐานราก โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมที่สำคัญ ๕ แนวทาง คือ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว/ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก/ การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว/ การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น และการส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งมีตัวชี้วัดความสำเร็จการดำเนินงานคือ รายได้จากการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

นายสมบูรณ์ เนตรวิเชียร ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหินกอง หมู่ ๘  กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับฐานราก กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนั่งรถเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนบ้านหินกอง สถานีที่ ๑ ชมสระบัวขอบกระด้ง (นายอนันต์ สงวนซื่อ)สถานีที่ ๒ บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (นางสนม ทองแสง)สถานีที่ ๓ บ้านน้าส้มควันไม้ (ลุงสาราญ)สถานีที่ ๔ สวนผสมผสาน เนินยายเนียร แหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของบ้านหินกอง ซึ่งจะช่วยพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ในชุมชน ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น 

นายนริศ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโส กล่าวว่า การเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหินกอง หมู่ ๘ เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยแต่ละหมู่บ้านต้องมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในลักษณะของเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนในการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของชุมชนและประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอศรีราชาอีกด้วย
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค