สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

รร.ดาราสมุทร ศรีราชา จัดงาน วันเยาวชนแห่งชาติและครูผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ โดยมีนักเรียนและครูเข้ารับรางวัลรวมกว่า 600 คน


วันนี้ (20 ก.ย.61) นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา และนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดาราสมุทร เป็นประธานมอบรางวัลให้กับครูและนักเรียน ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ที่ได้รับรางวัลในระดับภาคและระดับประเทศ  โดยมีบาทหลวงยอด เสนารักษ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดาราสมุทร พร้อมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราสมุทร เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  ณ ศาลารวมใจต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

โดยการพิจารณามอบรางวัลในครั้งนี้ ประกอบด้วย ด้านวิชาการ, ทักษะด้านกีฬา, ด้านดนตรี, ด้านศิลปะ, จิตอาสาจราจร, ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน และนักเรียนที่ได้รับการยกย่องจากชุมชน ซึ่งกิจกรรมนี้โรงเรียนได้จัดติดต่อกันเป็นปีที่ 9 แล้ว โดยในปีนี้มีผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 661 คน โดยแยกเป็นครูผู้อยู่เบื้องหลัง จำนวน 132 คน และนักเรียน จำนวน 529 คน 

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณสำหรับนักเรียนและครูที่สร้างสรรค์ผลงาน อันนำมาซึ่งชื่อเสียงให้กับโรงเรียน, เพื่อให้นักเรียนและครูได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง, เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน เป็นคนดีของครอบครัว โรงเรียน และชุมชนต่อไป และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจกับครูและนักเรียนทุกระดับชั้น 

อนึ่ง..สำหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2528 กำหนดให้ วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค