สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

หอการค้าชลบุรี ทำข้อตกลงร่วมประธานอาชีวศึกษา จ.ชลบุรี เดินหน้าพัฒนาความรู้ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรในระดับอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานใน อีอีซี


วันนี้ (29 ส.ค.61) นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายปริวัฒน์ ถานิสโร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องต่อความต้องการระหว่างหอการค้าจังหวัดชลบุรี และอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี รวมทั้งวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี รองรับการเกิดขึ้นของโครงการระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

โดยการลงนามความร่วมมือดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแหลมทองเซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี นายสมควร นกหงส์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดชลบุรี และสมาชิกหอการค้า ร่วมเป็นสักขีพยาน 

นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จากยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ที่ต้องการให้ จ.ชลบุรี เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ของภูมิภาคอาเซียน ที่มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ หอการค้าจังหวัดชลบุรี จึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อต่อยอดการผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับสูง สอดคล้องต่อนโยบายของหอการค้าจังหวัดชลบุรี ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น ด้วยการสร้างความร่วมมือกับการอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ในการผลิตบุคลากร และชิ้นงานเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

ทั้งยังเป็นกำลังหลักในการส่งเสริมให้ จ.ชลบุรี เป็นเสมือนทำเลทองเพื่อรองรับความต้องการของอีอีซี และการเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจใหม่ของภูมิภาคอาเซียนอย่างสมศักดิ์ศรี

ขณะที่ นายปริวัฒน์ ถานิสโร ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี มีสถานศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน รวม 35 แห่ง ที่ ปัจจุบันมีการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยี (ทล.บ.) โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ อย่างหลากหลาย และได้มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาใหม่ๆ รองรับการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และสาขาวิชาช่างซ่อมอากาศยาน

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมด้านการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและการพัฒนาความรู้ในทุกมิติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอบรม สัมมนาทางวิชาการต่างๆ ตลอดจนการร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และสอดคล้องต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมของประเทศ


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค