สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เมืองศรีราชาจัดขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการแล้วจำนวน 173 รายการ


วันนี้ (30 ส.ค.61) ที่เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายเทียม พัฒนพงศ์ศิริกุล รองปลัดเทศบาลเมืองศรีราชา เป็นประธานในการขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการแล้วจำนวน 173 รายการ โดยอาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยการขายทอดตลาดครั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองศรีราชาจะขายทอดตลาดพัสดุทั้งหมด โดยให้เสนอราคาเหมารวมและผู้ประมูลได้ จะต้องขนย้ายพัสดุที่ซื้อไว้ทั้งหมดออกไปจากบริเวณพัสดุตั้งอยู่ให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วันทำการนับแต่วันชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว เทศบาลเมืองศรีราชาจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้พัสดุที่นำมาขายทอดตลาดทั้งหมด ได้มีการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการว่าเป็นพัสดุที่ชำรุดไม่สามารถ ใช้ในราชการได้แล้ว และได้ทำการประกาศในสื่อของเทศบาล และส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้รับทราบในการขายทอดตลาดครั้งนี้ รวมทั้งส่งรายการพัสดุ ที่จะขายทอดตลาดเข้ากรมบัญชีกลาง เพื่อให้ทราบกันอย่างทั่วถึง 

ซึ่งพัสดุที่ขายทอดตลาดครั้งนี้มีราคาเหมารวมทั้งสิ้น 375,326 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบหกบาท) โดยมีผู้ที่เข้าร่วมประมูลให้ราคาประมูลสูงสุดถึง 1,083,000 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นสามพันบาท) ซึ่งเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการแล้วครั้งนี้จะนำเข้ากองคลังของเทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป