สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ท่าเรือแหลมฉบังจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นข้อมูลในการทบทวนแผนการจัดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง ในปีงบประมาณ 2562


ท่าเรือแหลมฉบังจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นข้อมูลในการทบทวนแผนการจัดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง ในปีงบประมาณ 2562 ด้านชาวบ้านเห็นชอบ 11 โครงการ เน้นด้านการศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม
เมื่อเร็วๆ นี้ นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน และหัวหน้าคณะทำงานดำเนินการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในส่วนของโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยขอความร่วมมือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง) ที่มีส่วนรับรู้ในกิจกรรม ต่าง ๆ ได้แสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลในการทบทวนแผนการจัดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง ในปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องเธียเตอร์ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีผู้นำชุมชนพร้อมด้วยตัวแทน ทั้ง39 ชุมชน รอบท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วม
นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน และหัวหน้าคณะทำงานดำเนินการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ ท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่าโครงการด้านความรับผิดชอบทางสังคมของ ท่าเรือแหลมฉบังนั้นครอบคลุม ในด้านการศึกษา ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีทั้งหมด 11 โครงการ ประกอบด้วย 1.  โครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างรายได้ 2.  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง 3.  โครงการทุนการศึกษายั่งยืน 4.  โครงการห้องสมุดปันความรัก เพิ่มความรู้ สู่ชุมชน 5.  โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยด้านกีฬาให้กับพนักงาน ชุมชนและหน่วยงานโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง 6.  โครงการ ทลฉ. ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน 7. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 8.  โครงการท่าเรือแหลมฉบังร่วมใจบริจาคโลหิต 9.โครงการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล ท่าเรือแหลมฉบัง 10. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง 11. โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง
โดยชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ทั้ง 39 ชุมชน มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบทางสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง คือ 1. เห็นชอบให้ดำเนินโครงการทั้ง 11 โครงการ ในปี 2562  2. เสนอให้จัดหาวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้ามากขึ้นและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ในโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างรายได้  3. ให้พิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการจ้างครูต่างชาติมาสอนในโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม 4. เสนอให้พิจารณาจำนวนผู้เข้ารับทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน เพิ่มเป็น 39 ทุน ตามจำนวนชุมชนที่ท่าเรือแหลมฉบัง ดูแล  5. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้านกีฬาฯ ให้พิจารณางบประมาณเพิ่มเติมเนื่องจากที่ผ่านมางบประมาณที่ไดรับจัดสรรมาจัดกิจกรรม ไม่ได้รองรับทั้ง 39 ชุมชน จาก 3 เทศบาล และให้ทีมงานไปปรับปรุงเรื่องการบริหารจัดการ การแข่งขันให้สะดวกกว่าที่ผ่านมา 6. โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ ขอให้ ท่าเรือแหลมฉบัง สนับสนุนในเรื่องใกล้ตัว เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และการตรวจสุขภาพประจำปี  7. ให้เพิ่มเติมโครงการที่เห็นควรสนับสนุน ประกอบด้วยโครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีให้กับนักเรียนและโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ทั้งนี้ทางคณะดำเนินการจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน จะนำข้อเสนอทั้งหมดที่ได้จากเวทีนี้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ การท่าเรือแห่งประเทศไทยต่อไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค