สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ป.ป.ช. จับมือกับหน่วยงานไทยและต่างชาติดันภาคเอกชนอาเซียสร้างมาตรการป้องกันสินบน


พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดงานสัมมนาระดับภูมิภาค มาตรการที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจเอกชนในการต่อต้านการให้สินบนณ ห้องสยามแกรนด์บอลรูม โรงแรมเมอเวนพิค สยามโฮเทล เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การตอนรับ
สำนักงานคณะกรราการป้องกันแลปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) หน่วยงาน American Bar Association (ABA) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค ในหัวข้อ มาตรการที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาคธุรกิจเอกชนในการต่อต้านการให้สินบน” (Regional Seminar on Effective Measures for the Private Sector to Prevent Bribery) ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม Movenpick Siam Hotel เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้ใจให้กับนิติบุคคล โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการป้องกันสินบนที่มีประสิทธิภาพ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการป้องกันสินบนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากผู้มีความเชี่ยวชาญจากทั้งไทยและต่างประเทศ เช่น สำนักงาน UNODC องค์การ OECD สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เกาหลี และฮ่องกง ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนา ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานพาณิชยังหวัด สำนักงานคณะกรรากรส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) บริษัทในภูมิภาคตะวันออก หอการค้าจังหวัด สภาสมาคมที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากประเทศอาเซียน รวมทั้งสิ้น 150 คน
นอกจากนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ IOD ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับมุมมองและประสบการณ์ในการต่อต้านการทุจริตให้สินบนของภาคเอกชน ซึ่งเป็นการปลุกกระแสของการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสมีธรรมาภิบาล และสอดคล้องกับแนวทางของ ป.ป.ช. รวมทั้งมาตรฐานสากลอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ช. คาดว่าผลการจากการสัมมนาครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นการธุรกิจเอกชน ทั้งในพื้นที่ EEC และภูมิภาคอาเซียนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีมาตรการหรือระบบภายในองค์กรเพื่อป้องกันการให้สินบนทีมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยส่งเสริมบรรยากาศการค้าการลงทุนที่โปร่งใสของภูมิภาคนี้ อีกทั้ง ยังเป็นแนวทางให้ภาครัฐพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหากรให้สนบนเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค