สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อบจ.ชลบุรี มอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเขาดินที่โรงเรียนบ้านเขาดิน ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายและมอบอาคารเรียน จำนวน 2 อาคาร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวนเงินทั้งสิ้น 8,720,000 บาท ก่อสร้างอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นอาคารเรียน 3 ชั้น 8 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนเงินทั้งสิ้น 7,999,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โดยอาคาร     ทั้ง 2 หลังนั้นจัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยประชากรแฝงที่มีทั้งสัญชาติไทยและต่างสัญชาติที่เป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ภายในจังหวัดชลบุรีนั้นมีอยู่กว่า 12,000 คน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียน      มีความพร้อม มีคุณภาพทางการศึกษา ส่งผลให้กลายเป็นเยาวชนที่ดี มีความก้าวหน้าและเกิดความมั่นคง    ในชีวิตต่อไป ซึ่งก่อนพิธีเปิดป้ายและมอบอาคารเรียนดังกล่าวนั้น นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อนำเงินมาพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในด้านต่างๆ  ที่ยังขาดแคลนอยู่ โดยได้มอบเงินส่วนตัว เป็นจำนวน 10,000 บาท อีกด้วย ซึ่งพิธีมอบอาคารในครั้งนี้         มีนายบำเพ็ญ โรจน์พัฒนากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอบ้านบึง                นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค