สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน


นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชลบุรี ได้จัดประชุมคระกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชลบุรี เป็นประจำทุกเดือนเพื่อรับทราบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุการเสียชีวิตตลอดจนปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป
นายศิวกร บัวป้อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 และเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำ โดยใช้ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี และจัดตั้งจุดตรวจหลัก จุดบริการประชาชน และจุดอำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ โดยบูรณาการหน่วยงานและเครื่องข่ายที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางกลับภูมลำเนาและการท่องเที่ยวในห้วงเวลาดังกล่าว
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชลบุรี ได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มและสิ่งของต่างๆ จากหน่วยงานภาครับและภาคเกชน สำหรับการดำเนินกรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ของจังหวัดชลบุรีในห้วงเวลาดังกล่าว จึง ได้จัดทำเกียรติบัตรและหนังสือขอบคุณเพื่อมอบให้แก่ผู้สนับสนุน จำนวน 19 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานต่อไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค