สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อบจ.ชลบุรี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯร่วมกับประชาคมท้องถิ่น


ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยเป็นการประสานความร่วมมือกันจากภาคีทุกภาคส่วน เพื่อให้ท้องถิ่นเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญในการนำนโยบายไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดชลบุรีอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนประชาคม และผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆของจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมกว่า 200 คน

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค