สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมสร้างวินัย สุจริต พอเพียง ให้เยาวชนเพื่อสร้างค่านิยมไทย


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรมเสริมสร้างค่านิยมไทย มีวินัย สุจริต พอเพียง จิตอาสาจังหวัดชลบุรี ณ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวโกรก ตำบลหนองรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
สืบเนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดอบรมเยาชนตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรมเสริมสร้างค่านิยมไทย มีวินัย สุจริต พอเพียง จิตอาสาจังหวัดชลบุรี เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติภารกิจงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินงานในพื้นที่ตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึงได้รับทราบทิศทางการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังวัฒนธรรม เพื่อได้ร่วมกับขับเคลื่อนงานไปในแนวทาเดี่ยวกัน
นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม เสริมสร้างค่านิยมไทย มีวินัย สุจริต พอเพียง จิตอาสาขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม ได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สร้างความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งให้เกิดการบูรณราการความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรี จำนวน 31 แห่งๆละ 5 คน จำนวน 155 คน นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา (ม.4 ถึง ม.6) จากสักกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จำนวน 4 แห่งๆละ 5 คน จำนวน 20 คน พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุม 1 คนต่อ 1 สถานศึกษา จำนน 35 คน ร่วมทั้งสิ้น 250 คน
สำหรับการอบรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 และบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้โดยมีเนื้อหาและองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย บทบาทหน้าที่อาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา และความรู้เกี่ยวกับปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสังคมต่อไป นอกจากนี้ ยังให้มีการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ อาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาด้วย
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานเพื่อตอบสนองต่อการดำเนินงานเชิงรุกที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่นำการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรมควบคู่กันไปเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน ครอบครัว และชุมชน โดยให้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มีอิทธิผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก และบ่อเกิดของพฤติกรรม เบี่ยงเบนของคนในสังคมบางกลุ่มที่ผิดไปจากบรรทัดฐานที่ดีงามจนเป็นผลให้เกิดปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นอิทธิผลที่มาจากเสพสื่อที่ไม่รู้เท่าทัน ดังนั้น การสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรม เสริมสร้างค่านิยมไทย มีวินัย สุจริต พอเพียง จิตอาสาจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่ยังขาดวุฒิภาวะที่เพียงพอ เป็นภารกิจเร่งด่วนในขณะนี้
สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ ขอให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมของตนเอง เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยั่งยืน และยังเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการ่วมโครงการ บทบาทหน้าที่อาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา และศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมสถานศึกษา ความรู้เกี่ยวกับปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อมในสังคม นำมาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อไปpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค