สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ผู้ว่าฯชลบุรี มอบรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ตามโครงการจังหวัดชลบุรี ภายใต้แผนพัฒนาภาคประจำปี 2561 ภาคตะวันออก ณ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากและหลายหลาย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทาเข้ามาท่องเที่ยวเละจับจ่ายใช้สอย ปัญหาที่เกิดขึ้นพบว่า บางครั้งนักท่องเที่ยวเหล่านั้น ไม่ได้รับความสะดวกสบาย หรือไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้เห็นความสำคัญต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดทำโครงการการดูแลรักษาความปลอดภัย นักท่องเที่ยวภาคตะวันออก เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และไดรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคตะวันออก ซึ่งมีจำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่หนึ่ง เรียกว่า สายตรวจกู้ชีพ ได้อนุมัติให้จัดซื้อรถจักรยายนต์ จำนวน 69 คัน พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมกับได้จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฎิบัติงานด้านการจราจร ให้มีความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่ได้รับอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ให้ได้รับการช่วยเหลือด้วยความรวดเร็ว ถูกวิธี ปลอดภัย ส่วนกิจกรรมที่สอง เรียกว่า สายตรวจทันใจ ได้อนุมัติให้จัดซื้อหมวกนิรภัย จำนวน 720 ใบ พ้อมกล้องบันทึกภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ กำหนดแนวทาง หามาตรการในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามและการสืบสวนหาข่าวอาชญากรรม สร้างความศรัทธา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว และกิจกรรมที่สาม เป็นสายตรวจชายหาดและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางทะเล ได้อนุมัติให้จัดซื้อเรือเจ๊ดสกี จำนวน 6 ลำ พร้อมอุปกรณ์ และได้จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ ดูแล รักษาความปลอดภัย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นจากประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่ได้รับการคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีความปลอดภัยสูงสุดต่อไป
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการจังหวัดชลบุรี ภายใต้แผนพัฒนาภาคประจำปี 2561 ภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการอำนวยความสะดวก และรักษาความปอลดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการป้องปราบเหตุร้ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวและพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันถ่วงที่เมื่อประสบเหตุ โดยสามารถบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ที่ได้รับความคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่ที่รัฐให้มีความปลอดภัยอย่างสูงสุดในขณะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และอยากเดินทางกลับมาท่องเที่ยวอีก สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย เพื่อสนองนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป