สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดเสวนา ก้าวสู่ EEC จังหวัดชลบุรี : ทิศทางอุตสาหกรรมกับความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดเสวนา "ก้าวสู่ EEC จังหวัดชลบุรี : ทิศทางอุตสาหกรรมกับความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า" เดินหน้ายกระดับการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการ หลังพบความต้องการใช้ไฟฟ้าใน จ.ชลบุรี ขยายตัวต่อเนื่อง 

วันนี้ (14 มิ.ย.61) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. เป็นประธานเปิดการเสวนาในหัวข้อ "ก้าวสู่ EEC จังหวัดชลบุรี : ทิศทางอุตสาหกรรมกับความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า" โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมแสนสุข โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี และมีผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่า 500 คน 

นายชาติชาย ภุมรินทร์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี เผยว่าตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic corridor : EEC) ด้วยการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตระยะยาว ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทรา นั้น จังหวัดชลบุรี ถือเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ และเป็น 1 ใน 3 ของ พื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาและทักษะนานาชาติ เมืองแห่งความสมดุลของสถานที่ทำงานและที่พักอาศัย กลุ่มเมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสุขภาพระดับโลก ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จ่ายไฟให้กับประชาชน รวมถึงภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในพื้นที่ จ.ชลบุรี โดยมีผู้ใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 715,773 ราย  มีสำนักงานให้บริการในพื้นที่ 14 แห่ง  สถานีจ่ายไฟฟ้า 41 แห่ง  และมีขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้ารวม 3,190 เมกกะวัตต์ 

โดยในปีที่ผ่านมา จ.ชลบุรี  มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 1,876 เมกกะวัตต์ และคาดการณ์ในช่วงปี 2561-2564 จะมีอัตราการเติบโตของการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นต่อปีถึงร้อยละ 4.77 

ขณะที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ถือเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาพื้นที่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ให้มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการลงทุน ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้ในระยะยาว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง เชื่อถือได้ อีกทั้งได้พัฒนาระบบงานบริการให้มีความทันสมัย สามารถรองรับการขยายความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งในภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง และชุมชนเมืองใหม่ ภายใต้นโยบาย PEA 4.0 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก้าวสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต (The Electric Utility of the Future) 

โดยมีแผนงานรองรับ 4 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 รองรับแผนปฏิบัติการด้านธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าให้มีความเพียงพอ มั่นคง เชื่อถือได้ ลดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องและเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น มิติที่ 2 รองรับแผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า พัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับรถไฟความเร็วสูงท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด มิติที่ 3 รองรับแผนพัฒนาเขตนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล โดยการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า พัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าในเขต EECd และ EECi มิติที่ 4 รองรับแผนปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว โดยพัฒนาสำนักงานทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) พร้อมนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในงานบริการผ่าน Mobile Application อีกด้วย
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค