สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ท่าเรือแหลมฉบัง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน สำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง


วันนี้ (8 พ.ค.61) เรือโทยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชน พร้อมด้วย ตัวแทนผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ สมาคมผู้ประกอบการขนส่ง ประธานชุมชนในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารและพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมในพิธี ณ ศูนย์สวัสดิการท่าเริอแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เรือโทยุทธนา กล่าวว่า โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เป็นโครงการที่กำหนดไว้ตามกรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ ได้แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรีที่ 5123/2554 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อร่วมกำหนดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีภาคประชาชน และหน่วยงานของรัฐฯ เข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2555

โครงการดังกล่าว ทางคณะอนุกรรมการฯ เล็งเห็นว่า ความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลัก และแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อจนสำเร็จระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

โดยเยาวชนที่ขอรับสนับสนุนทุนการศึกษาฯ ต้องเป็นเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดีโดยท่าเรือแหลมฉบังสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชน ในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-256 (ปัจจุบัน) มีเยาวชนที่ได้รับทุนจำนวน 132 คน เยาวชนที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 9 คน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,935,616.25 บาท

สำหรับในปีงบประมาณ 2561 (เทอมการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560) มีเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 22 คน เป็นเงินสนับสนุน (เทอมการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560) จำนวน 337,900.- บาท

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค