สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กรมศุลกากร เปิดกระบวนการปล่อยสินค้านำเข้าทางเรือล่วงหน้า ที่ท่าเทียบเรือ A3 ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เป็นแห่งแรก


กรมศุลกากร เปิดกระบวนการปล่อยสินค้านำเข้าทางเรือล่วงหน้า ที่ท่าเทียบเรือ A3 ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เป็นแห่งแรก โดยมีบริษัทนำเข้าสินค้า มาใช้บริการจำนวนมาก คาดภายในเดือน พ.ค. นี้ จะมีบริษัทฯ มาใช้บริการ 100% เพื่ออำนวยความสะดวก ลดเวลาในการส่งมอบสินค้าและลดค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บสินค้า แก่ผู้ประกอบนำเข้าสินค้า 

วันนี้ (16 พ.ค.61) นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์กระบวนการปล่อยสินค้านำเข้าทางเรือล่วงหน้า (Pre arrival Processing by ship) ณ ท่าเทียบเรือ A 3 ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายเชาวลิตร  แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา, นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง, ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง, นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ 

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 5/2561 เรื่องกระบวนการทางศุลกากรล่วงหน้าก่อนสินค้ามาถึง ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 เรื่องระบบการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเรือเข้าเทียบท่า หรือ Pre arrival Processing by ship โดยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นมา กรมศุลกากรได้เปิดการรับรายงานเรือเข้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Manifest) ก่อนเรือเข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยเป็นการเอื้อให้ ตัวแทนสายเรือและผู้นำเข้า ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า เพื่อให้กรมศุลกากรนำข้อมูลมาประเมินความเสี่ยงของเที่ยวการขนส่งนั้นๆ 

โดยตามขั้นตอนนั้น นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ, ตัวแทนเรือ ส่งข้อมูลบัญชีสินค้าที่บรรทุกมากับเรือล่วงหน้าก่อนเรือมาถึงท่า 24 ชั่วโมง ส่วน เรือระยะสั้นจากกัมพูชาและเวียดนาม ให้ส่งข้อมูลล่วงหน้า 6 ชั่วโมง (จากเดิม ส่งข้อมูลภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเรือเข้าเทียบท่า) ทำให้ผู้นำเข้าตัวแทนผู้นำเข้า สามารถจัดทำและส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ให้เข้าระบบกรมศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมชำระค่าภาษีอากร (ถ้ามี) และผู้นำเข้าจะทราบสถานะของใบขนสินค้าหลังชำระภาษีอากร เพื่อวางแผนในการรับมอบสินค้า ได้เมื่อเรือมาถึงท่า เช่น ใบขนสินค้าขาเข้าสถานะ G (Green Line) ยกเว้นการตรวจสินค้า ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือจะได้รับข้อความอิเล็กทรอนิกส์จากกรมศุลกากรให้ทำการส่งมอบสินค้าได้ โดยสามารถทำการส่งมอบสินค้าให้ผู้นำเข้าหรือตัวแทน ได้ทันทีที่ยกตู้คอนเทนเนอร์ลงจากเรือ ส่วนใบขนสินค้าขาเข้าสถานะ R (Red Line) ต้องตรวจสินค้าก่อนปล่อย ผู้นำเข้าหรือตัวแทน สามารถมาพบเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ทันที โดยที่ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือจะได้รับข้อความอิเล็กทรอนิกส์จากกรมศุลกากรให้ทำการเตรียมของเพื่อตรวจได้เร็วขึ้นกว่าระบบเดิม 

นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า ระบบนี้ยังเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และถือเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่ดีขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การการค้าโลก (World Trade Organization) องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization) โดยเอื้อให้เกิดการจัดส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า ทั้งตัวแทนสายเรือและผู้นำเข้า เพื่อให้กรมศุลกากรนำข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า ทั้งตัวแทนสายเรือและผู้นำเข้า เพื่อให้กรมศุลกากรนำข้อมูลมาประเมินระดับความเสี่ยงของเที่ยวการขนส่งนั้นๆ โดยจะสามารถลดเวลาในการส่งมอบสินค้าและลดค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บสินค้าก่อนการตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากรได้อย่างแน่นอน รวมทั้งจะสร้างความสะดวกและเรียบง่ายต่อการขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้า 

ขณะนี้พบว่า ในเดือนมีนาคม 2561 มีเรือสินค้าเข้าเทียบท่าทั้งหมด 637 เที่ยว แบ่งเป็น สายเดินเรือระยะยาว 489 เที่ยว สายเดินเรือระยะสั้น 148 เที่ยว สำหรับสายเดินเรือระยะยาว มีการส่งข้อมูลล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนเรือมาถึงท่า จำนวน 349 เที่ยว คิดเป็นร้อยละ 71.4 และสายเดินเรือระยะสั้นส่งข้อมูลล่วงหน้า 6 ชั่วโมงก่อนเรือมาถึงท่า จำนวน 143 เที่ยว คิดเป็นร้อยละ 96.6 โดยตาดว่าตัวแทนเรือจะสามารถจัดส่งบัญชีสินค้าขาเข้าล่วงหน้าได้ครบทุกสายเรือภายในเดือน พ.ค.นี้  

ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังพร้อมให้การสนับสนุน โดยเฉพาะกระบวนการให้สิทธิกับผู้นำเข้าสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศทางทะเล ที่สามารถยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและยื่นชำระค่าภาษีอากรล่วงหน้า ก่อนที่เรือจะเข้ามาถึงด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้นำเข้าสามารถรับสินค้าได้ทันทีเมื่อเรือมาถึง สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น