สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กอ.รมน. ฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบสถานการณ์ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา


วันนี้ (16 พ.ค.61) พลตรีทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดชลบุรี (ฝ่ายทหาร) ได้มอบหมายให้ พันเอก กัมพล คำเพ็ง ผอ.สปพศ.ศปป.3 กอ.รมน. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบสถานการณ์ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยของเราเป็นอย่างมากถึงแม้ว่ารัฐบาลได้พยายามหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้ว ก็ยังไม่สามารถขจัดให้หมดสิ้นไปได้ยังคงมีช่องทางให้เกิดการกระทาความผิดอยู่เสมอ ทั้งที่ตั้งใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ซึ่งการลงโทษทางกฎหมาย อาจจะรู้สึกรุนแรงและเกิดความไม่เป็นธรรม ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและกลุ่มบุคคลต่างๆ ในสังคมต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้การดาเนินการด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหา การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของชาติลดลง และหมดสิ้นไปในอนาคต 

สำหรับการจัดการอบรมในวันนี้ ได้มีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ 290 คน ถือว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมาก ที่ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ  ในหลักการและขั้นตอนการปฏิบัติของการเฝ้าระวังตรวจสอบตลอดจน การป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ได้ใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้รับเกียรติจากกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาเป็นวิทยากรอีกด้วย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค