สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เรือนจำกลางจังหวัดชลบุรี จัดงานวันพบญาติใกล้ชิด


วันนี้ (19 มี.ค. 61) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานการจัดงานวักพบญาติใกล้ชิด ณ เรือนจำกลางจังหวัดชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
เนื่องในโอกาสที่เรือนจำกลางจังหวัดชลบุรี ได้จัดวันพบญาติใกล้ชิดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2561 และระหว่างวันที่ 26 – 30 มีนาคม 2561 รวม 10 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำได้รับการเยี่ยมเยียนจากญาติอย่างใกล้ชิดในเรือนจำ เป็นการสร้างความอบอุ่นและเข้าใจอันดีกับคนในครอบครัว อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป
นายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี กล่าวว่า เรืองจำกลางชลบุรี ได้จัดงานวันพบญาติใกล้ชิต เพื่อสร้างความอบอุ่นและเข้าใจอันดีกับคนในครอบครัว อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของเรือนจำได้รับการเยี่ยมเยียนจากญาติอย่างใกล้ชิดอีกด้วย
สำหรับการจัดงานวันพบญาติครั้งนี้ มีผู้ต้องขังที่ได้รับการเยี่ยมเยียนจากญาติ จำนวน 1,631 คน ซึ่งผู้ต้องขังมีทั้งหมด จำนวน 6,497 คน และมีญาติที่ขอเข้าพบจำนวน 7,000 คน ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ ได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลดังกล่าว ทั้งการให้การศึกษา อบรมพัฒนาจิตใจ และการฝึกทักษะอาชีพ การแนะแนวทางประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข มีอาชีพที่สุจริตไม่เป็นภาระและไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคม และพึ่งตนเองหาเลี้ยงครองครัวได้อีกด้วย
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่เรือนจำกลางชลบุรี จัดงานวันพบญาติ นับเป็นโอกาสดีแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้พบญาติ ซึ่งเป็นการนำสถาบันทางครอบครัว มาช่วยฟื้นฟู แก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ทำให้ผู้ต้องขังได้ใกล้ชิดกับญาติ เกิดความรักและความอบอุ่นจากคนในครอบครัวเกิดขวัญและกำลังใจ เกิดการปรับเปลี่ยนประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม และนำวิชาความรู้ในด้านต่างๆ ที่ได้รับการฝึกฝน อบรม ศึกษาเรียนรู้ระหว่างต้องทา ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพการงานที่สุจริตเลี้ยงตนเอง ครอบครัว และน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการรู้จัดพอประมาณ มีเหตุผล หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม รู้รักสามัคคี ซื้อสัตย์สุจริต ขยันอดทน ก็ส่งผลให้ทุกคนมีชีวิตส่วนตน และครอบครัวที่มีความผาสุกอย่าง ยั่งยืนตลอดไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค