สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ตะวันออก รับการตรวจ ประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์    ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ประวิตร   พุทธานนท์  รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ  คิดประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมต้อนรับผศ.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์  ประธาน C-UBI พร้อมกับคณะกรรมการประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  (UBI) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  และจากมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ รับฟังแนวทาง แผนการดำเนินงาน จากคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจากผู้ประเมินฯ รวมไปถึงการเยี่ยมชมผลงานวิจัยที่สร้างสามารถรายได้ให้มหาวิทยาลัยได้ในอนาคตกับการเข้าร่วม UBI 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตระหนักถึงความสำคัญในการบ่มเพาะนักศึกษา และอาจารย์ ให้เกิดเป็น “ผู้ประกอบการใหม่” (Entrepreneurs) และ “บริษัทจัดตั้งใหม่” (Start-up Companies) ที่จะได้รับการดูแลให้มีพัฒนาการเติบโต โดยใช้  ข้อได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมทางวิชาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาเป็น “บริษัทธุรกิจเต็มรูปแบบในอนาคต” (Spin-off Companie) รวมทั้งเป็นช่องทางการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้าง  ในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสู่กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ สร้างวงจรรายได้ผลประโยชน์กลับสู่สถาบันอุดมศึกษาและประเทศในระยะยาว จึงมีแนวคิด  ในการจัดตั้ง ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   ที่จะส่งเสริมอาจารย์ นักศึกษา  บุคลากรให้เป็นผู้ประกอบการตลอดจนส่งเสริมให้เป็นนักวิจัย  นักประดิษฐ์ที่มีศักยภาพ โดยนำเอาองค์ความรู้ต่างๆ และผลงานวิจัย ที่อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัย  มาเชื่อมโยงให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

การจัดจัดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ ด้านธุรกิจที่เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเกิดงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ ให้บริการวิชาการด้านธุรกิจ โดยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้และบริการวิชาการแบบครบวงจรทั้งการวิจัย การฝึกอบรม และการบริการสู่ชุมชนและบูรณาการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมท้องถิ่น และสืบสานต่อไปภายภาคหน้า


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค