สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานขอบคุณ ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ ร่วมมือกัน...สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล ประจำปี 2561 Friends of Bangsaen Aquarium : 2018 ในงาน เปิดใจรักการเรียนรู้ ปีที่ 8 โดยมีภาคเอกชน - หน่วยงานรัฐ ร่วมสนับสนุนทุนถึง 1ล้านบาท


วันนี้ (13 ก.พ.61) สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้จัดงานขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนสถาบันฯ ในโครงการ "ร่วมมือกัน...สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล" Friends of Bangsaen Aquarium เป็นปีที่ 8 ภายใต้การตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนการเรียนรู้กับ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและเยาวชนของชาติ ด้วยการให้การสนับสนุนทุนในการดำเนินงานกับสถาบันฯ เพื่อช่วยกันดูแลสิ่งมีชีวิตในตู้จัดแสดง
โดยสถาบันฯ ได้ขอการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการดังกล่าว "เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนในท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสถาบันฯ สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชน และเพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ กับผู้สนใจ หรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนในท้องถิ่นได้มีส่วนช่วยสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการทำงานของสถาบันฯ เช่น การวิจัย การบริการวิชาการการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน การท่องเที่ยว
และจะนำเงินที่ได้รับการสนับสนุนไปปรับปรุงรูปแบบ พัฒนาสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม และดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในตู้จัดแสดง และเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ 4.0 ว่าด้วยการพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตะวันออก ในแผนการดำเนินงาน EEC. ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยสถาบันฯ ได้เริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2554 และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ ในระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมามีผู้ให้การสนับสนุนโครงการเพิ่มขึ้นทุกปี
ในปีนี้มีหน่วยงานในมหาวิทยาลัยบูรพา และหน่วยงานภาคเอกชนที่มีความมั่นคง และประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ตลอดจนผู้สนใจ ได้ให้การสนับสนุนรวม 15 หน่วยงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 920,000 บาท


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค