สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อบจ.ชลบุรี มอบอาคารเรียน สูง 3 ชั้น 10 ห้องเรียน มูลค่ากว่า 8 ล้านบาท ให้กับ รร.วัดพิบูลสัณหธรรม ใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเพื่อให้เพียงพอในการรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น


วันนี้ (19 ก.ค.60) ที่โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.) เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2557 พร้อมด้วยนายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา, นายสุพงษ์ พันธ์เฉลิมชัย รองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์, นายวิชัย พวงพาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3, นายวิบูลย์ รักทองสุข ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม โดยมีนางประภา ตันติวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม คณะครู และนักเรียนคอยให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 

นางประภา กล่าวว่า โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2482 โดยพันโทบุญธรรม วัฒนะวิทย์ ภายหลังโรงเรียนประสบวาตภัยมีการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่แต่คงเกิดวาตภัยขึ้นอีก จนกระทั่ง พ.ศ.2497 พระปลัดเนียม จิตตธมฺโม ได้ประสานงานกับทางอำเภอและกระทรวงศึกษาธิการ ย้ายโรงเรียนมาตั้งในบริเวณวัด ได้รับงบประมาณจากทางราชการ แลประชาชนสมทบก่อสร้างอาคารเรียน และได้รับอนุมัติชื่อโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม (เนียมพิทยาคาร) ทำพิธีเปิดอาคารเรียนโดย สมเด็จพระวันรัตมหาสังฆนายกเป็นประธานในพิธี เมื่อ 12 ธันวาคม 2502 
หลังจากนั้นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนมาตามลำดับ ในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ภายหลังจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นตามลำดับ ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 484 คน ครู 23 คน ทางโรงเรียนจึงต้องขยายชั้นเรียนเป็นห้องเรียนละ 2 ห้อง โดยเริ่มจากชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีละชั้นจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนก็พบปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ ต้องใช้ห้องพิเศษเป็นห้องเรียนไปก่อน กอปรกับต้นสังกัดไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน 
นางประภา กล่าวต่อไปว่า โดยทางคณะกรรมการสถานศึกษาและนายทรงพล พรรณโชติกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ประสานงานของบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารหลังนี้ จำนวนเงินที่ใช้ในการก่อสร้าง 8,535,600 บาท และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางโรงเรียนใช้ประโยชน์เป็นอาคารเรียนจัดการเรียนการสอน และเป็นห้องพิเศษต่างๆ ที่จำเป็น ได้แก่ ห้องดนตรี ,ห้องจริยธรรม และห้องคอมพิวเตอร์ ให้ครบถ้วนต่อไป 
นายวิชัย พวงพาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  กล่าวว่า  โรงเรียนแห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ ,ภาคเอกชน บุคคล ตลอดจนประชาชนทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าจนถึงปัจจุบัน และครั้งนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนในการศึกษาได้เป็นอย่างดี ทั้งยังจะจัดเป็นห้องพิเศษอื่นๆอีกด้วย 
นอกจากนั้นชั้นล่างที่เป็นใต้ถุนโล่งยังใช้เป็นสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เป็นคนดี คนเก่งของสังคมและประเทศชาติต่อไป