สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เปิดโครงการสานสายใย ครอบครัวแห่งรัก คอร์ส “Walk With Me ก้าวเดินกับฉัน” ครั้งที่ 3


 นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสานสายใย ครอบครัวแห่งรัก คอร์ส “Walk With Me ก้าวเดินกับฉันครั้งที่ 3 ของศูนย์การเรียนสาหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังโรงพยาบาลชลบุรี ณ วัดเขาน้อยคีรีวัน อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ตามที่เด็กๆ ที่เจ็บป่วยเรื้อรังต้องเข้ารับการรักษาโรงพยาบาล เป็นระยะเวลานานหรือเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง จากโรคเรื้อรังต่างๆผลจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง ทำให้เด็กได้รับผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายที่ต้องได้รับความเจ็บปวดอันเนื่องมาจากการบำบัดรักษาทางการแพทย์และด้านจิตใจที่เกิดความท้อแท้ หมดกำลังใจและผลกระทบทางด้านจิตใจที่เกิดความอ่อนแอ  หวาดกลัว  ซึมเศร้า สับสน วุ่นวาย  เบื่อหน่ายกับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน เกิดความเครียดและความวิตกกังวลต่อสภาพความเจ็บป่วยของตนเอง รวมทั้งผู้ปกครองที่มีผลกระทบทางด้านจิตใจเป็นอย่างมาก เหตุดังกล่าวจึงได้มีการจัดทำโครงการสานสายใย ครอบครัวแห่งรักเพื่อเป็นแนวทางช่วยเยียวยาทางด้านจิตใจให้กับเด็กเจ็บป่วยและผู้ปกครองมีกำลังใจต่อสู้โรคภัยโดยใช้แนวทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9  โดยดำเนินมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งครั้งที่1 ใช้หลักสูตร “2 วันแห่งการตื่นรู้ ก้าวสู่หัวใจโพธิสัตว์วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ส่วนครั้งที่ 2 หลักสูตร“Walk With Me ก้าวเดินกับฉัน รุ่นที่2”วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560 ครั้งที่ 3 หลักสูตร“Walk With Me ก้าวเดินกับฉัน รุ่นที่ 3”ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังได้ตระหนักและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็น ไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างจิตใจเด็กป่วยและผู้ปกครองให้มีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมี2.เพื่อเสริมสร้างจิตใจเด็กป่วยและผู้ปกครองให้มีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้เด็กเจ็บป่วยผู้ปกครองได้แสดงตนเป็นพุทธมามกตามหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่มอีกด้วย

นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดโครงการ ในครั้งนี้ เพื่อให้เราทุกคน ทุกๆฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของลูกๆเด็กป่วยและผู้ปกครองทั้งหลาย ว่าเขาเหล่านี้ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายที่ต้องได้รับความเจ็บปวดอันเนื่องมาจากการบาบัดรักษาทางการแพทย์และด้านจิตใจที่เกิดความท้อแท้ หมดกาลังใจ เกิดความอ่อนแอ หวาดกลัว ซึมเศร้า ผมเชื่อว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้ จะทาให้ลูกๆเด็กป่วย ผู้ปกครองได้มีกาลังใจ ช่วยเยียวยาทางจิตใจ สร้างความเข้มแข็ง ความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ และจะทาให้เด็กป่วยและผู้ปกครองเผชิญต่อโรคร้ายได้อย่างมีสติตามแนวทางพระพุทธศาสนาต่อไป
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค