สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย


ที่หน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสมศักดิ์  เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย การรำกลองยาว เพื่อให้เด็กและเยาวชนรับรู้ความเป็นไทย เรียนรู้ศิลปนาฏศิลปืไทย ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษไทย โดยการรำกลองยาว เป็นการแสดงพื้นบ้านของไทยที่สืบทอดกันมา แต่ปัจจุบันค่านิยมและวัฒนธรรมสมัยใหม่เริ่มเข้ามามีบทบาท ทำให้การรำกลองยาวไม่ได้รับความสนใจจากเยาวชนซึ่งล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้ศิลปะการรำกลองยาวกำลังจะศูนย์หายไป ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยการบูรณาการกิจกรรมอนุรักษ์การรำกลองยาวกับการเรียนการสอน ให้กับเด็กและเยาวชนเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดการเรียนรู้ สามารถเผยแพร่ศิลปะการรำกลองยาวในกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านและชุมชนได้ ทั้งนี้หลังจากมีการเปิดโครงการ จะมีการจัดอบรมความรู้พื้นฐานการรำกลองยาว ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยวิทยากรในท้องถิ่น ให้กับนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ทั้ง 5 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยกรุ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม โรงเรียนวัดเขาฉลาก โรงเรียนบ้านทางตรง และโรงเรียนวัดตะโปทาราม
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค