สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กอ.รมน. ชลบุรี จัดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


พลตรี ทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ฝ่ายทหาร เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ณ โรงเรียนบ้านป่ายุบ ตำบลหนองไผแก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ร่วมกับโรงเรียนบ้านป่ายุบ จัดกิจกรรมการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกกลุ่มเยาวชนให้มีความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหารอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากร
พันโท สุขสันต์ กุลพงษ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร เพื่อปลูกจิตสำนึกกลุ่มเยาวชนให้มีความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหารอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจ รู้จักการประสานงาน รู้จักการทำงานต่างกัน และเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร รวมทั้งเป็นเครือข่ายมวลชนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ในการร่วมปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป
พลตรี ทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ฝ่ายทหาร กล่าวว่า โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการร่วมปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เกิดความภาคภูมิใจ รู้จักการประสานงานรู้จักการทำงานร่วมกัน และเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร รวมทั้งเป็นเครือข่ายในการปกป้องฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติต่อไป
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค