สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังร่วมผู้ประกอบการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ


วันนี้ (11 ม.ค.61) ที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายวีระศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 

นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนที่จะต้องเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป จึงมีการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ในการทำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีกิจกรรมการจับของขวัญ ของรางวัลมากมาย มอบทุนการศึกษา พร้อมอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนรอบนิคมฯ ทั้ง 7 โรงเรียน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน ทั้งในเรื่องของสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติตนเป็นคนดี เชื่อฟังบิดามารดา ผู้ปกครอง อยู่ในกฎระเบียบวินัย รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม รู้จักการแบ่งปัน รู้รักสามัคคี รู้จักคิด รักตนเอง รักครอบครัว และรักประเทศชาติ ตลอดจนยึดมั่นเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

ซึ่งในปีนี้ ท่านนายก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีสารถึงเด็กไทยเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 และมอบคำขวัญวันเด็กจะได้มอบคำขวัญวันเด็กให้กับเด็กๆ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตของชาติ ปี 2561 ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” เพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนทุกคน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ ขอให้ตั้งใจใฝ่ศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งรู้จักการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ครูอาจารย์ มีจิตสาธารณะ เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศชาติต่อไปpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค