สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

​ทล. เปิดเวทีสัมมนาฟังความเห็นชาวชลบุรี ถนนมอเตอร์เวย์สายชลบุรี – หนองคาย ช่วงท่าเรือแหลมฉบัง-ปราจีนบุรี ตอน 1 ยกระดับการคมนาคมขนส่งภาคตะวันออก


วันนี้ (27 ธ.ค.60) ที่ ห้องประชุมพัฒนา คอนเวนชั่น พัฒนากอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต รีสอร์ท อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นขั้นตอนการสำรวจและออกแบบโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ    ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี หนองคาย ตอน ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 359)  ตอน 1 ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย เพื่อนำเสนอสาระสำคัญ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินการ แผนการดำเนินโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยมีผู้สนใจทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนและสื่อมวลชนในพื้นที่ จ.ชลบุรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จำนวนมาก

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี - หนองคาย  เป็นหนึ่งในแนวเส้นทางทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่ถูกบรรจุในแผนพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี    เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ตามแนวเศรษฐกิจเหนือใต้  รองรับการขนส่งสินค้าและเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทางหลวงจึงได้จ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี หนองคาย ตอน ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) ปราจีนบุรี  (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 359) เป็นเส้นทางที่มีศักยภาพสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายโลจิสติกส์ของประเทศ  รองปริมาณการคมนาคมขนส่งสินค้าจากนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ตามแนวเส้นทาง สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายทางหลวงสายหลัก ดังนั้นกรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี หนองคาย ตอน ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) ปราจีนบุรี             (ทางหลวงหมายเลข 359) ตอน 1 ออกเป็น 2 ส่วน
โดยตอน 1 ส่วนที่ 1 แบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย    ช่วงที่ 1 กม. 0+000 บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ถึง กม. 19+500 ระยะทาง 195 กิโลเมตร และ   ช่วงที่ 2 กม. 0+000 บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ถึงท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 (super Line) ระยะทาง 0.95 กิโลเมตร โดยมี บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาโครงการ และตอน 1 ส่วนที่ 2  มีจุดเริ่มต้นบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 331 กม.19+500 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ถึง ทางหลวงหมายเลข 3340 กม.64+000 บริเวณอ.บ่อทอง จ.ชลบุรี  โดยมี บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด บริษัท วิศวกรรมธรณีและรากฐาน จำกัด บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ด แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด และบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาจำนวน 5 อำเภอ ใน จ.ชลบุรี ได้แก่ อ.บางละมุง อ.ศรีราชา อ.หนองใหญ่  อ.บ้านบึง และ อ.บ่อทอง  สำหรับขอบเขตการศึกษาโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.งานสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมและจราจร 2.งานออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) 3.งานด้านสิ่งแวดล้อม 4.งานการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 5.งานสำรวจอสังหาริมทรัพย์และข้อมูลเพื่อการเวนคืน

ทั้งนี้ เมื่อการพัฒนาเส้นทางนี้แล้วเสร็จ จะช่วยให้การเดินทางและขนส่งสินค้าตามแนวเส้นทางมีความสะดวก รวดเร็ว ลดอุบัติเหตุ และช่วยบรรเทาปัญหาจราจรคับคั่งบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง และในแนวทางหลวงหมายเลข 3 (ถ.สุขุมวิท) ช่วงทางแยกต่างระดับแหลมฉบัง - คลองบางละมุง ที่จะมีปริมาณจราจรเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตของประเทศในอนาคต ที่สำคัญยังเป็นเส้นทางที่รองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเชื่อมต่อการค้าการลงทุนและการเดินทางระหว่างประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต เป็นการยกระดับการคมนาคมขนส่งของภาคตะวันออก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วย  

ภายหลังการประชุมครั้งนี้ กรมทางหลวง จะดำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลโครงการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โดยผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียดของโครงการฯ ได้ที่ โทร 02-375-5422 , 02-948-6014-8 หรือ www.thaimotorwaylaemchabang-prachinburi.com
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค